Ruilen en Retourneren

Herroepingsrecht

Hieronder vindt u de relevante voorwaarden omtrent het herroepingsrecht. Alle producten die 1001Tafelkleden.com voor u op maat maakt, zijn uitgesloten zijn van het herroepingsrecht. Dat kunt u terugvinden in artikel 8, lid 7 van de voorwaarden, hieronder nogmaals bijgevoegd. Meer informatie kunt u vinden onder het kopje maatwerkartikelen, hieronder.

 

Artikel 6 Herroepingsrecht bij levering van producten

Bij de aankoop van producten heeft u een bedenktijd van minimaal 14 dagen.

1. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u het product heeft ontvangen of dat dit door een door u vooraf aangewezen derde in ontvangst is genomen; of:
a. als u in één bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop u, of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het laatste product heeft ontvangen. Wij mogen, wanneer wij u hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over hebben get informeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop u of een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop u op een door u aangewezen ander -niet de vervoerder- het eerste product heeft ontvangen.
2. Gedurende de bedenktijd mag u de overeenkomst ontbinden (zie artikel 9 hoe u dit kunt doen).
3. Tijdens de bedenktijd moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Dat betekent dat u het product alleen uitpakt of gebruikt voor zover dat nodig is om te beoordelen of u het product wilt houden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, stuurt u het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking naar ons terug. Wij informeren u hoe u dit kan doen. Deze informatie moet volgens de wet redelijk en duidelijk zijn.
4. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, betaalt u hoogstens de kosten van terugzending.
5. Alle overige kosten die u al heeft betaald, inclusief leveringskosten, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping heeft gemeld. Wanneer wij het product niet zelf komen afhalen, mogen wij wachten met terugbetalen totdat wij het product hebben ontvangen of dat u heeft aangetoond dat het product is teruggestuurd. Wij betalen u terug op het tijdstip dat als eerste valt.


Artikel 8 Uitsluiting herroepingsrecht

Soms heeft u geen herroepingsrecht. Wij moeten dit dan wel duidelijk en voordat de overeenkomst wordt gesloten vermelden. Het gaat om:

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop wij geen invloed hebben en welke schommelingen zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling verstaan wij een verkoopmethode waarbij wij producten, diensten, en/of digitale inhoud aan u aanbieden, terwijl u persoonlijk aanwezig bent of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, diensten en/of digitale inhoud te kopen;
3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming en

b. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht verliest zodra wij de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd;

4. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat en anders is dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
5. Pakketreizen zoals bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
6. Overeenkomsten over vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering staat;
7. Volgens uw specificaties vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van uw individuele keuze of beslissing, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om terug te sturen en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering alleen kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijkewaarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop wij geen invloed hebben;
12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan u de verzegeling heeft verbroken;
13. Losse kranten en tijdschriften met uitzondering van abonnementen hierop;
14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
a. de uitvoering is begonnen met uw uitdrukkelijke voorafgaande instemming; en
b. u heeft verklaard dat u uw herroepingsrecht hiermee verliest.

 

Artikel 9 Ontbinding door herroeping

1. U kunt de overeenkomst kosteloos ontbinden binnen de bedenktijd en ook als u de bestelling nog niet heeft ontvangen (zie artikel 6 voor producten, artikel 7 voor diensten en/of digitale inhoud en artikel 8 voor mogelijke uitzonderingen).
2. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht moet u de herroeping aan ons melden. Dit kan door middel van het modelformulier van herroeping of op een andere ondubbelzinnige wijze.
3. Als wij de melding van herroeping door u op elektronische wijze mogelijk maken, sturen wij na ontvangst van deze melding direct een ontvangstbevestiging.
4. Wij mogen u naar de reden van de herroeping vragen, maar u hoeft deze niet te geven.
5. U moet het product zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 2 bedoelde melding, aan ons terugsturen, of overhandigen aan (een gemachtigde van) ons. Dit hoeft niet als wij hebben aangeboden het product zelf af te halen. U heeft de terugstuurtermijn in elk geval in acht genomen als u het product terugstuurt voordat de bedenktijd is verstreken.
6. U stuurt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
7. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u.
8. U betaalt de rechtstreekse kosten van het terugsturen van het product. Als wij niet hebben gemeld dat u deze kosten moet dragen, of als wij aangeven de kosten zelf te dragen, hoeft u de kosten voor terugsturen niet te betalen.
9. Als u herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst begint tijdens de bedenktijd, bent u ons een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de dienst dat wij hebben uitgevoerd op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige uitvoering van de dienst.
10. U draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
a. wij u de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet hebben verstrekt, of;
b. u niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
11. U draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, als:
a. u voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd; 
b. u niet heeft erkend uw herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
c. wij hebben nagelaten deze verklaring van u te bevestigen.
12. Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
13. Wij gebruiken voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als dat u heeft gebruikt, tenzij u instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor u.
14. Als u heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeven wij de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Maatwerkartikelen

In principe zijn bijna alle producten op onze site custom-made: voor u op maat gemaakt. In het geval dat een tafelzeil om één of andere reden toch tegenvalt kunnen we het dan ook niet makkelijk terugnemen. We kunnen deze kleden moeilijk weer opnieuw verkopen. Envelopverzendingen worden in principe nooit teruggenomen vanwege de vouwen. Rolverzendingen nemen we in overleg onder bepaalde voorwaarden terug om ze te ruilen voor een ander artikel. Het zeil moet dan in elk geval ongebruikt zijn en een lengte van minimaal 250 cm hebben.

Retourzendingen verlopen altijd via een Kialapunt of via een DPD pakketshop. U ontvangt hiervoor een retourlabel van ons. Nadat u het zeil teruggestuurd heeft wordt het bij 1001Tafelkleden.com gecontroleerd op de zojuist vermelde punten en nadat we geconstateerd hebben dat het zeil in aankoopstaat is, wordt het vervangende artikel opgestuurd. Helaas zijn er wel kosten aan verbonden aan het retourneren. De volgende kosten worden in mindering gebracht op het tegoed van het zeil wat geretourneerd wordt: 1. De verzendkosten voor het retour sturen (verschillen per land). 2. 30% van de kosten van het retour te sturen zeil. Het artikel wordt door ons met 30% korting in de sale geplaatst omdat het een restantstuk betreft. 3. De verzendkosten om het vervangende artikel naar u op te sturen (verschillen per land).